زیست شناسی ومحیط زیست دره باز

استفاده ازمطالب وبلاگ باذکرمنبع بلامانع است

سوالات تشریحی فصل دوم وسوم زیست پیش دانشگاهی

1.     آنزیم های محدود کننده را تعریف کرده،در کدام سلول ها وجود دارند؟

2.     برای ساخت DNAنوترکیب به چند نوع انزیم نیاز است؟ نقش هر انزیم چیست؟

3.     الف- در جایگاه تشخیص آنزیم چند پیوند هیدروژنی و فسفو دی استری وجود دارد؟

ب- بر اثرفعالیت آنزیم چند پیوند هیدروژنی و فسفودی استری شکسته می شود؟

4.     وکتور چیست؟ معمولترین وکتورها کدامند؟

5.     برای جدا سازی ژن خارجی و DNA پلازمید از یکدیگر ،از چه روشی استفاده می شود؟شرح دهید.

6.     پس از پایان الکتروفورز در ژل ،چند نواربر روی ژل تشکیل و هر کدام حاوی چه نوع DNA ایی است؟

7.     الف- روش تهیه واکسن در مهندسی ژنتیک چگونه است؟

ب- روش معمول تهیه واکسن چگونه بوده و چه اشکالی ممکن است در تهیه آن پیش آید؟

8.     ژنوم سلول های یوکاریوتی شامل چیست؟

9.     روش تهیه پروتئین های پیچیده انسانی را در مهندسی ژنتیک شرح دهید.

10. محققان چگونه از پلازمید Ti در جهت اهداف مهندسی ژنتیک استفاده می کنند؟

11. به چه جانورانی ،جانوران تراژنی می گویند؟ 

12. نحوه تشکیل گوسفند دالی را شرح دهید.

13. تفنگ ژنی چیست؟

14. نحوه تشکیل هورمون رشد گاوی را در مهندسی ژنتیک بنویسید.

15. مهندسی ژنتیک چیست؟اولین جانداری که با روش های مهندسی ژنتیک تغییر پیدا کرد چه نام دارد؟

16. برای ساختن DNAنوترکیب به چند نوع آنزیم نیاز داریم؟توضیح دهید.

17. الف- انتهای چسبنده چیست؟

ب- برای برقراری پیوند فسفودی استر میان دو DNA از چه آنزیمی استفاده می شود؟

18. انزیم محدود کننده ایکو Rیک کدام توالی نوکلئوتیدی را می شناسد و آن را از بین کدام نوکلئوتید ها می شکند؟

19. الف- هدف پروژه ژنوم انسان چیست؟

ب- توالی اولین موجود پرسلولی که نقشه برداری شد، مربوط به کدام موجود است؟

20. نقش مهندسی ژنتیک در کشاورزی جیست؟ شرح دهید.

 

فصل سوم

پیدایش و گسترش زندگی

1.     دو الگوی علمی ارائه شده در مورد منشاء حیات را با یکدیگر مقایسه کنید.

2.     مراحل پيدايش حيات طبق نظريه مدل حباب كدامند؟

3.     دلايلي كه نشان ميدهد ميتوكندري ها و كلروپلاست ها از باكتري حاصل شده اند را فقط نام ببريد.

4.     پاسخ كوتاه دهيد:

الف- علت گسترش حيات به خشكي چه بود؟                                                                   

ب- اولين جانوراني كه از دريا به خشكي آمدند كدام بودند؟

ج- منشا ء گروههای جانوری چیست؟

5.     خاستگاه متابولیسم ( چگونگی شکل گیری و تکامل اولین واکنشهای حیاتی) را توضیح دهید.

6.     چگونگی تکامل یوکاریوتها را شرح دهید. 

7.     پاسخ كوتاه دهيد:  الف- نخستین جانداران تک سلولی که روی زمین پدیدار شدند کدامند؟

ب- اولين جانوراني كه از دريا به خشكي آمدند كدام بودند؟             

ج- جد بند پایان امروزی چیست؟

8.     الف- اولین قدم به سمت سازماندهی سلول تشکیل چه چیزی است؟

ب- اولین مولکول خود همانند ساز،کدام مولکول است؟

9.     چگونه در آغاز پیدایش حیات، ساز و کار وراثت شکل گرفت؟

10. نظریه ی درون همزیستی بیانگر چه مطلبی است؟

11. الف- انقراض گروهی چیست؟

ب- مخرب ترین انقراض گروهی کدام است؟

12. الف- دایناسورها در کدام انقراض گروهی از بین رفتند؟

ب- انقراض دایناسورها امکان گسترش کدام گروههای جانوری را فراهم کرد؟

13. چگونه امکان گسترش حیات بر روی خشکی ممکن گردید؟شرح دهید.

14. اولین مهره دارانی که پدید آمدند کدام گروه بودند؟ نحوه تغذیه در آنها چگونه بوده است؟

15. نخستین مهره داران ساکن خشکی کدام گروه بوده و چه ویژگی هایی داشتند؟

16. الف- خزندگان از کدام گروه جانوری ایجاد شده اند؟

   ب- چه ویژگی هایی خزندگان را برای زیستن در خشکی سازگار نموده است؟

17. چرا جانداران اولیه ی ساکن خشکی ، نمی توانستند آب را ترک کنند؟

18. کدام سازو کارها کمک کردندکه نخستین مجموعه های پر سلولی تشکیل شدند؟

19. نخستین مهره داران ساکن خشکی کدام گروه بودند و از دگرگونی کدام جانوران پدید آمدند؟

20. دو ویژگی RNA اولیه چیست؟

منبع سوالات:آزمون زیست شناسی وزیست شناسی برای همه

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم آذر ۱۳۸۷ساعت 16:2  توسط محسن ملایی دره بازی  |